علت بروز فوبیای دندانپزشکی چیست؟ روش های درمان و کنترل آن